• Tr­ường Đại học Hùng Vương

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2022 - ĐỢT 1

  • Thí sinh nhập SỐ BÁO DANH và MÃ XÁC NHẬN vào các ô dưới đây (ví dụ: THV.A.00001)